Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Estate planning

Nalatenschapsplanning

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Een goede estate planner heeft aandacht voor uw persoonlijke situatie en wensen. Bij Dutch Tax View vertaalt zich dat naar een uitgebreide inventarisatie en een goed uitgewerkt advies, gevolgd door op elkaar afgestemde testamenten, huwelijkse voorwaarden en schenkingen. Uiteraard vormen de mogelijke besparingen van erfbelasting (voorheen: successierecht) en inkomstenbelasting een onderdeel van het geheel, maar voorop staat dat de zaken die u van belang vindt goed worden geregeld.

Testamenten opstellen en uitvoeren

Een goed testament bevat allereerst bepalingen die ervoor zorgen dat uw testament op de juiste manier wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat er een executeur wordt benoemd en/of een afwikkelingsbewindvoerder. Deze persoon zorgt voor een juiste afwikkeling en/of verdeling van uw nalatenschap/erfenis.

Verder is het van belang dat het testament flexibiliteit geeft, zodat de langstlevende of de erfgenamen na het overlijden samen met de estate planner kunnen bepalen welke regelingen het beste passen. Een combinatietestament of keuzetestament is daarvoor zeer geschikt. Concreet betekent dit dat er in het testament verschillende keuzemogelijkheden worden uitgewerkt of gecombineerd, zoals een opvullegaat, een ventielbepaling, het in stand houden van een ouderlijke boedelverdeling, het al dan niet uitsluiten van de wettelijke verdeling, het opnemen van een quasi wettelijke verdeling, een vruchtgebruik, keuzelegaten, enzovoort.

Tot slot dient het testament bepalingen te bevatten ter bescherming van uw nalatenschap, zoals een uitsluitingsclausule en de benoeming van een bewindvoerder. Een uitsluitingsclausule zorgt ervoor dat uw nalatenschap wordt beschermd ingeval van echtscheiding van een of meer erfgenamen. De bewindvoerder wordt aangesteld om jongvolwassenen te begeleiden bij het beheren van het geërfde vermogen. Meestal eindigt een dergelijk bewind zodra de erfgenaam de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Huwelijkse voorwaarden kunnen voor of tijdens het huwelijk worden gemaakt. Ook kunnen gemaakte huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk worden gewijzigd of opgeheven. In alle gevallen geldt dat goede huwelijkse voorwaarden zodanig zijn opgesteld dat ze ook kunnen worden uitgevoerd in de praktijk door de echtgenoten, zonder al te veel obstakels. Dat betekent dat er goed moet worden nagedacht over de volgende vragen:

  1. Als de echtgenoten verschil in inkomen hebben, waardoor de één meer kan sparen dan de ander, hoe gaan we daar dan mee om?
  2. Wordt het aanwezige vermogen verdeeld in geval van overlijden?
  3. Wordt het aanwezige vermogen verdeeld in geval van echtscheiding?
  4. Wat moet er gebeuren met het opgebouwde pensioen in geval van echtscheiding?
  5. Wat moet er gebeuren met andere oudedagsvoorzieningen in geval van echtscheiding?

Bij Dutch Tax View wordt er aan de hand van de bovenstaande vragen uitgebreid gesproken met de (aanstaande) echtgenoten over de te maken of te wijzigen huwelijkse voorwaarden. Daarbij is uiteraard ook relevant wat de gevolgen van de te maken keuzes zijn voor de heffing van inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.

Schenkingen begeleiden

Door het doen van schenkingen wordt uw erfenis verkleind. Hoe vroeger u ermee begint, des te groter de besparing erfbelasting te zijner tijd zal zijn. Daarbij geldt uiteraard dat u voldoende vermogen moet overhouden om zelf van te leven.

Schenkingen kunnen plaatsvinden op verschillende manieren. Zo kan er geld worden geschonken, maar ook ondernemingsvermogen. Een andere variant is het schenken op papier (ook wel schuldigerkenning genoemd).

Door schenkingen te doen aan uw kinderen en kleinkinderen kan er jaarlijks onbelast vermogen worden overgedragen aan de volgende generaties. De jaarlijkse vrijstelling voor een kind bedraagt € 5.363 (2018), terwijl de vrijstelling voor een kleinkind € 2.147 (2018) per jaar bedraagt.

Voor het schenken van ondernemingsvermogen geldt een 100% vrijstelling van schenkbelasting tot een waarde van € 1.071.987 (2018). Heeft het ondernemingsvermogen een hogere waarde dan € 1.071.987, dan geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een onderneming wordt geschonken, bijvoorbeeld 50%, dan wordt de 100% vrijstelling naar rato (dus voor 50%) toegepast.

Executeur in nalatenschappen

Dutch Tax View treedt ook op als executeur (vroeger executeur-testamentair genoemd) in nalatenschappen. Zeker als het gaat om grotere vermogens (waartoe ook ondernemingsvermogen behoort) is het inzetten van een onafhankelijke en objectieve executeur een waarborg dat familieruzies na het overlijden zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor de meeste mensen geeft dit een rustig gevoel.